Previous "Sorrow" (detail) Next

"Sorrow" (detail)